Pla estratègic TecnoCampus 2022

Document presentat el maig de 2017

Sobre el pla estratègic TecnoCampus 2022

El Pla estratègic TecnoCampus 2022 neix de la necessitat d’una reflexió en profunditat després d’una forta etapa de creixement, iniciada amb la inauguració de les noves instal·lacions del parc, l’any 2010. Des de llavors, el creixement continuat del nombre d’estudiants matriculats als estudis universitaris i d’empreses instal·lades (més de 3.000 i 120, respectivament) evidencia l’encert d’un model concebut els anys 90 i executat a la primera dècada del segle XXI.

Els instruments de què disposa la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme per gestionar i impulsar la institució són múltiples. En primer lloc, gaudeix d’un reconeixement del mercat, ja que la tria dels estudiants i de les empreses és lliure i es realitza en un context de forta competència entre les diverses ofertes. En segon lloc, dues institucions de pes, com són l’Ajuntament de Mataró i la Universitat Pompeu Fabra, són els pilars bàsics que donen suport a la Fundació.

El Pla estratègic TecnoCampus 2022 planteja reflexions, reptes, eixos estratègics i accions concretes. És el fruit d’un ampli procés de participació dut a terme els darrers mesos, i que ha de servir de guia en el camí de la consolidació d’un projecte d’èxit que vincula economia, coneixement, progrés i compromís amb la societat.

Metodologia

L’avaluació del Pla estratègic anterior ha estat el primer pas en l’elaboració de l’actual. Un segon pas ha estat avaluar la percepció de diversos professionals, amb mètodes quantitatius (informació objectiva per analitzar el grau de consecució i desviacions de l’anterior pla) i qualitatius (entrevistes amb persones i grups d’opinió). Cal destacar l’alta participació: s’han fet sessions individuals i grupals en les quals han participat 126 persones.

Llegir més

Elements de reflexió

Fruit del treball participatiu, s’han constatat diversos elements clau per a la reflexió sobre el futur de la institució. Han estat el punt de partida a partir del qual s’han bastit els eixos i les estratègies d’actuació. Destaquen la necessitat d’apostar per l’excel·lència i per trets distintius com l’emprenedoria, a més de reforçar els vincles internacionals i el compromís amb l’entorn més immediat.

Elements de reflexió per a l’elaboració del Pla Estratègic TecnoCampus2022

Creixement de qualitat i cerca de l’excel·lència

Creixement de qualitat i cerca de l’excel·lència

La dinàmica de creixement en l’oferta de graus ha de deixar pas a la de consolidació i excel·lència docent, de serveis, de relació empresarial, etc. Sense renunciar a oportunitats de mercat, cal centrar-se en el compliment de criteris de qualitat exigits per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU). En aquesta línia cal reforçar el PDI permanent, el nombre de doctors i doctors acreditats o la captació de talent. La col·laboració entre escoles, la formació digital i les metodologies docents innovadores són altres aspectes destacats en aquest camp.

Model educatiu dual Universitat-Empresa

Model educatiu dual Universitat - Empresa

Enfortir i potenciar la relació entre l’àmbit universitari i les empreses del parc és clau per consolidar el model dual d’educació, amb pràctiques i realització del Treball Final de Grau en empreses. Incrementar la relació amb centres de formació professional de cicles de grau superior pot aportar valor al projecte. D’altra banda, la creació d’instruments d’inversió propis (capital risc) permetria potenciar projectes emprenedors sorgits d’estudiants. Cal també un pla d’inversió en laboratoris i sistemes de simulació per a la millora de les competències professionals.

Impuls de les aliances estratègiques

Impuls de les aliances estratègiques

Cal una política activa d’aliances estratègiques en sectors (TIC, salut, ciències socials, marítim, etc.) i àmbits d’actuació (docència, recerca, innovació, promoció econòmica, etc.). Entre les aliances preferents, UPF a banda, s’identifiquen Eurecat, Consorci Sanitari del Maresme, Institut de Recerca de l’Hospital Germans Tries i Pujol, Fundació TIC Salut, Fagem, Pimec, Ràdio i Televisió de Mataró, sindicats, Gentic, Port, Consorci de Promoció Turística, Consell Comarcal del Maresme, etc. Cal revisar la relació amb Eurecat d’acord amb la nova orientació d’aquest centre.

Campus emprenedor

Campus emprenedor

L’emprenedoria és un element clau per reforçar el posicionament d’excel·lència, diferenciació i singularitat del TecnoCampus. El desenvolupament del concepte “campus emprenedor” en l’àmbit internacional representa una oportunitat per promoure les relacions internacionals de les empreses creades al TecnoCampus i atreure emprenedors d’altres països que vulguin desenvolupar el seu model de negoci a l’entorn TecnoCampus.

Sostenibilitat i estabilitat econòmica. Model de finançament públic-privat

Sostenibilitat i estabilitat econòmica. Model de finançament públic-privat

Es proposa garantir la sostenibilitat i incrementar l’estabilitat en els ingressos. Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya per garantir una major estabilitat en els ingressos. Elaboració d’una carta de serveis amb l’Ajuntament de Mataró que faciliti la definició de l’objectiu dels serveis encomanats i el retiment de comptes. Impuls d’estratègies de captació de recursos a través de fundrising. Assegurament de la sostenibilitat del projecte i l’assoliment dels reptes futurs.

Marc UPF - TecnoCampus

Marc UPF - TecnoCampus

Es destaca la necessitat d’establir un nou marc de relació que permeti al TecnoCampus esdevenir un referent per a la UPF. L’elaboració d’una proposta per apostar per l’especialització, singularitat i excel·lència en àmbits complementaris (es poden referir a aspectes docents, de recerca o de serveis) pot ser un bon punt de partida, amb l’emprenedoria com a primer àmbit de valor identificat. Enfortir, de manera bilateral, la participació en el govern i direcció de les respectives institucions pot dur a millores en la direcció acadèmica i de recerca al TecnoCampus.

Campus internacional bilingüe

Campus internacional bilingüe

Els convenis amb universitats internacionals per potenciar la mobilitat del personal docent i investigador (PDI), del personal d’administració i serveis (PAS ) i d’estudiants té un impacte positiu que cal reforçar. En aquesta línia, les iniciatives conjuntes i la coordinació de l’estratègia d’internacionalització amb la universitat adscrivent, la UPF, pot ser molt positiva. L’impuls de les relacions internacionals del TecnoCampus com a parc tecnològic i empresarial permetria la promoció i captació d’empreses i la internacionalització de les ja allotjades.

Integració al territori: Mataró, ciutat universitària

Integració al territori: Mataró, ciutat universitària

La percepció del valor del TecnoCampus es pot reforçar amb iniciatives com la millora de l’accessibilitat des de la ciutat amb transport públic i del recorregut des de l’estació de Renfe, o bé amb campanyes de sensibilització del concepte “ciutat universitària”. Cal un impuls a iniciatives que permetin apropar el TecnoCampus a la ciutadania i incrementar la percepció positiva de retorn a la ciutat de la inversió feta, així com un enfocament comarcal en projectes d’emprenedoria o de captació d’inversions.

Impuls del Districte TecnoCampus

Impuls del Districte TecnoCampus

El desenvolupament urbanístic a l’entorn del TecnoCampus permet enfortir i potenciar el model de TecnoCampus i incrementar la seva capacitat d’atracció com a projecte singular i d’excel·lència. La Fundació pot contribuir a la definició conceptual del Districte TecnoCampus i involucar-se en la promoció d’un model que permeti el desenvolupament de noves infraestructures (nous espais per a empreses, residència d’estudiants, centre de formació professional dual, campus esportiu, etc.).

Recerca aplicada i transferència de coneixement

Recerca aplicada i transferència de coneixement

Cal un impuls de la recerca (grups, investigadors, publicacions, qualitat de les publicacions, etc.) i una focalització en recerca aplicada i innovació (transferència). Una bona fórmula són les càtedres universitat-empresa, així com la definició d’estratègies de captació de talent. S’impulsaran així mateix les aliances estratègiques per a la recerca en cadascuna de les escoles universitàries, ja que per dimensió i massa crítica el TecnoCampus ha de col· laborar i aliar-se amb tercers en aquest àmbit.

TecnoCampus Salut

TecnoCampus Salut

El TecnoCampus Salut es focalitza en un àmbit molt present al territori, amb tres vessants: e-health, medical devices i TIC Salut i BioTech. L’edifici TCM6, fins ara orientat a la docència, pot ser un nou pol d’empreses del sector que generi sinergies i potenciï el model TecnoCampus de relació entre estudiants-docents i empreses. L’aposta és d’espais docents i empresarials i aliances estratègiques amb agents de relleu com són l’Hospital de Mataró, el Consorci Sanitari del Maresme, la Fundació TIC-Salut o Cetemmsa-Eurecat.

Model de parc de la innovació i l’emprenedoria

Model de parc de la innovació i l’emprenedoria

El parc ha assolit la plena ocupació dels espais per a empreses. Cal una selecció progressiva de les noves empreses, alineades amb l’estratègia del model de TecnoCampus (sectors prioritaris). Cal insistir en la millora de la satisfacció de les empreses ubicades al parc pel que fa a serveis (accés a internet, subministraments, neteja, etc.). I cal portar la marca TecnoCampus més enllà del seu àmbit territorial, allotjant empreses en altres superfícies del municipi/territori situades més enllà de la primera línia de mar (col·laboració amb PAE Maresme, etc.).

Adaptació de l’estructura organitzativa als reptes futurs mantenint la flexibilitat i agilitat

Adaptació de l’estructura organitzativa als reptes futurs mantenint la flexibilitat i agilitat

Cal una anàlisi acurada de les necessitats organitzatives per donar resposta als reptes plantejats en el Pla Estratègic. Cal un redimensionament del PAS i el PDI, que han crescut poc per fer front als estudiants o empreses als quals cal prestar serveis. Són necessàries noves figures per a noves funcions (atracció d’empreses, per exemple).

Motor de Mataró 2022

Motor de Mataró 2022

El TecnoCampus pot ser un instrument rellevant per a la implantació del Pla estratègic a Mataró en temes com la formació i creació d’ocupació, imatge i rellevància de la ciutat. Hi ha a més un alineament del Tecno- Campus amb l’estratègia d’especialització sectorial de Mataró en salut i esport, tèxtil, economia social i àmbit marítim. Els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, permeten pensar en projectes d’especialització territorial per als sectors de la salut i benestar i el tèxtil.

Desenvolupament i millora del model de govern

Desenvolupament i millora del model de govern

La incorporació d’un advisory board internacional com a assessor que potenciï el procés d’internacionalització i faciliti suport a l’actualització permanent de l’estratègia de l’entitat és una de les possibilitats que es plantegen, juntament amb el desenvolupament i dinamització dels consells de grau com a elements clau d’enfortiment de les relacions universitat-empresa. L’enfortiment de la figura del delegat de la UPF al TecnoCampus i la creació d’una comissió de seguiment del contracte programa amb l’Ajuntament són altres mesures proposades entre les dues institucions.

Organització socialment responsable

Organització socialment responsable

L’impuls de la responsabilitat social de l’organització en el TecnoCampus es pot traduir en un increment de les beques socials, els programes de col·laboració amb entitats socials o els vincles amb el tercer sector.

Postgrau i model on-line

Postgrau i model on-line

Cal desenvolupar l’oferta de formació continuada (postgraus, màsters i formació en empreses), i aplicar el model d’educació digital amb nous postgraus de TIC-salut, indústria 4.0, business analytics o màrqueting digital. És clau la col·laboració amb les empreses del parc en la definició de programes.

0

Professionals docents

.

Estudiants matriculats

0

Personal administratiu i de serveis

0

Postgraus

0.0

Recursos destinats a la recerca

0

centres universitaris

0

Màsters oficials

0

Estudiants estrangers han estudiat al TecnoCampus

0.0

Ofertes de pràctiques publicades

0

Universitats amb conveni bilateral Erasmus

0

Universitats de la resta del món amb convenis bilaterals

0

Titulacions oficials de grau

0

titulacions oficials dobles de grau

0

Màsters i postgraus propis

0,0%

Alumnes que escullen el Tecnocampus en 1ª opció

0

Convenis de col·laboració universitat-empresa

0

Emprenedors atesos

0

Empreses a la incubadora

0

Empreses start-up creades

El TecnoCampus s’estableix com un contribuent clau en la generació de coneixement, la formació i la innovació.

0

Edicions dels premis Creatic a l'emprenedoria

0

Treballadors a les empreses allotjades al parc

0

Empreses allotjades al parc

0%

Creixement de facturació de les empreses accelerades

0

Actes acollits al Centre de Congressos durant el 2015

>0

Peticions de fabricació al programa Cooperatèxtil

0,0

Pressupost liquidat de despesses (en milions d'euros) per la Fundació Tecnocampus

Dades corresponents a 2017

1982

Creació de l’EUPMT, Escola Universitària Politècnica, per part de l’Ajuntament de Mataró.

1992

Creació de CETEMMSA per part dels empresaris de Mataró i el Maresme.

1994

Creació de l’EUM, Escola Universitària del Maresme, per part del Consell Comarcal del Maresme.

1999

Pla Director per a la Societat de la Informació de Mataró. Creació de la Fundació TecnoCampus.

2004

La Fundació canvia de missió i passa a ser l’entitat promotora del parc. Definició del model TecnoCampus, parc tecnològic i de la innovació.

2007

CETEMMSA passa a ser Fundació. Es passa d’una vinculació estrictament territorial a una vinculació sectorial i, en concret, a sector printed electronics.

2009

Subrogació a la Fundació de l’activitat de l’EUM i l’EUPMT i els serveis de creació d’empresa de l’Ajuntament.

2009-10

Implantació del nou model de graus dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.

2010

Inauguració del nou edifici del Tecno- Campus al Rengle. Posada en marxa del parc i definició de la cartera de serveis a l’emprenedoria i dels tres centres universitaris.

2011

Inici de l’activitat de l’ESCS, Escola Superior de Ciències de la Salut, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.

2012

Inici del Pla estratègic 2012-2016, que ha portat a l’equilibri econòmic, a l’ocupació total del parc amb més de 120 empreses, a duplicar l’oferta universitària i a triplicar el nombre d’estudiants.

2017

Elaboració del nou Pla estratègic 2022, que ha de conduir a la consolidació del TecnoCampus com a centre d’excel· lència acadèmica i com a parc tecnològic.

Missió, visió i valors

Fruit del treball estratègic, adquireixen nou significat i es reformulen parcialment la missió, els valors i la visió del projecte TecnoCampus, que afronta una etapa de consolidació a partir de l’etapa ja recorreguda des de la inauguració del nou complex l’any 2010.

Missió

Contribuir al creixement econòmic i social del territori vinculat a Mataró i al Maresme, a través d’un model integral de generació de coneixement, formació, empresa i innovació. Per aconseguir-ho, s’assumeixen dos objectius centrals:

  • Consolidar una oferta d’educació superior altament professionalitzadora i compromesa amb el desenvolupament de les persones que formen la comunitat TecnoCampus.
  • Gestionar un parc tecnològic i emprenedor que ajudi a millorar la competitivitat de les empreses, la innovació i la internacionalització, alhora que esdevingui un vincle de relació entre la universitat i l’empresa.
Visió

Ser un model de referència en l’àmbit nacional i internacional en la interrelació entre la universitat i l’empresa. Fer-ho a través d’una experiència educativa de qualitat connectada al món empresarial, consolidant així el TecnoCampus com a instrument de transformació i desenvolupament econòmic i social del territori vinculat a Mataró i al Maresme.

Valors
Rigor
Aposta per la qualitat, el rigor i la professionalitat en la docència, emprenedoria i servei a empreses, per tal d’esdevenir un model de referència.
Transparència
Reconeixement com a entitat amb capacitat organitzativa pròpia i compromesa amb les institucions i el rigor en l’acompliment dels objectius fixats, així com en la revisió dels resultats obtinguts.
Compromís social
Compromís com a Fundació de contribuir activament a la millora econòmica i social, a través d’una gestió basada en l’ètica, l’equitat, la sostenibilitat i a la realització d’accions i iniciatives que suposin un impacte rellevant per al progrés social.
Proximitat
Consolidació com a motor econòmic i d’impacte social amb el compromís de donar resposta als reptes que es plantegen, posicionant els estudiants i usuaris com a centre de l’activitat acadèmica i professional per establir un model de relació proper i de confiança.
Innovació i emprenedoria
Capacitat d’adaptació a un entorn dinàmic i competitiu amb l’objectiu de situar-se com a institució referent gràcies al talent i la creativitat.
Comunitat TecnoCampus
Responsabilitat de la Fundació de formar persones i professionals que constitueixin una comunitat cohesionada en un marc d’igualtat, equitat de gènere, flexibilitat i transversalitat que asseguri la generació d’oportunitats i la transmissió dels propis valors, així com també de promoció d’estils de vida saludables per als membres de la comunitat universitària.

Àmbits estràtegics

S’han desenvolupat quatre àmbits estratègics coherents amb la missió i visió de la institució. Els tres primers responen a la manera com es porta a terme la missió. El darrer respon a la institució en si mateixa, com a subjecte de l’estratègia que incorpora el model holístic del TecnoCampus, definitori de la singularitat del projecte.

Veiem aquests quatre àmbits estratègics fortament vinculats entre si, com quatre costats d’un mateix tetraedre, la imatge que fem servir per visualitzar el Pla estratègic TecnoCampus 2022.

Tecnocampus Mataró
  • Avinguda d’Ernest Lluch, 32
  • 08302 Mataró (Barcelona)
  • Tel. 93 169 65 01